Dokumentacja

Regulamin sklepu

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.judytakowalczyk.iclouders.pl/sklep.

Definicje

 1. Sprzedawca/Usługodawca – Judyta Kowalczyk (Brand Maintainer) prowadząca działalność pod nazwą iClouders (więcej tutaj).
 2. Regulamin – jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towar – projekt graficzny, kurs online, inne materiały on-line dostępne w wersji elektronicznej, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 7. Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.judytakowalczyk.iclouders.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 10. Strona – Usługodawca i Klient.
 11. Strona Sklepu – każda podstrona znajdująca się pod adresem www www.judytakowalczyk.iclouders.pl/sklep.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie https://kopiajk.iclouders.pl/regulamin-sklepu dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta.
 5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: judytakowalczyk@iclouders.pl.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.

Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na ich korzystanie

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony, na korzystanie z Produktów.
 2. Produkty tj. paczki, kolekcje projektów graficznych, e-booki oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej” co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku PDF, innego pliku lub wysłany indywidualnie do Klienta na podany adres e-mailowy.
 3. Produkty fizyczne – książki, materiały reklamowe, akcydensy są sprzedawane w formie papierowej.
 4. Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Polityka Prywatności.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było ze wszystkich typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internetowej, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

Składanie i przyjmowanie Zamówień

Kupujący składa Zamówienie poprzez:

 1. Wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 2. Prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, który został zamieszczony w Sklepie Internetowym.
 3. Wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 7. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

Zasady dostarczania Zamówień.

Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób:

 1. Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób:
  Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta. Pobrać Produkt będzie można maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
  Przy opcji płatności „Przedpłata” lub „Przelew on – line” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
 2. Dostawa kurierska odbywa się za pośrednictwem przewoźnika InPost, GLS lub FedEx – opcja ta jest dostępna dla produktów fizycznych.

Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: mBank 12 1140 1010 0000 5433 5900 3953
 6. Numer konta jest widoczny na fakturze proforma oraz fakturze VAT, w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.

W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

 1. Przedpłata – przelew bankowy.
 2. Płatność musi zostać uregulowana dokonując wpłaty bezpośrednio na konto bankowe. Aby dokonać przedpłaty należy wpłacić kwotę widniejącą na fakturze proforma na podane konto bankowe, które będzie podane na tej fakturze.
 3. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto Sprzedawcy.

Koszt dostawy

 1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy, koszty dostawy wynoszą:
  W przypadku pobrania plików ze Strony Sklepu – 0 zł;
  W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika jakim jest kurier – 25 zł;

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje powinny być składane pisemnie (najlepiej e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej judytakowalczyk@iclouders.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 4. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 5. Personalizowane zamówienie np. książka z dedykacją nie podlega zwrotowi.

Polityka prywatności

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: https://iclouders.pl/polityka-prywatnosci/.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:

będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.), nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.