Dokumentacja

Regulamin programu #correctbrand

Regulamin uczestnictwa w programie metamorfozy marki #correctbrand.

 

Regulamin mówi o zasadach obowiązujących w Programie.

Składa się z 2 części: kwestii operacyjnych oraz kodeksu relacji z Mentorem, określającej etykę procesu konsultacyjno – mentoringowego, którą wyznaczają 3 zasady: szacunek, otwartość i poufność.

Proszę o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią.

 

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (“Regulamin”) oznaczają:

 1. “Formularz zgłoszeniowy”: formularz udostępniony na stronie internetowej https://kopiajk.iclouders.pl/correctbrand/ i składany drogą elektroniczną przez podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie #correctbrand.
 2. “Organizator”: Judyta Kowalczyk – Brand Maintainer (www.judytakowalczyk.iclouders.pl).
 3. “Uczestnik”: osoba lub podmiot spełniający warunki, o których mowa w Dziale III niniejszego Regulaminu, który wypełnił Formularz zgłoszeniowy i został zakwalifikowany przez Organizatora jako Uczestnik Programu.
 4. “Mentor”: osoba fizyczna posiadająca specjalistyczną wiedzę, wspierająca Uczestnika w rozwoju jego Marki oraz zapewniająca merytoryczne wsparcie dla Uczestnika.
 5. “Mentee”: Uczestnik Programu, któremu przyznany został Mentor zapewniający merytoryczne wsparcie podczas trwania Programu.
 6. “Program”: program metamorfozy Marki #correctbrand. Udział w programie jest bezpłatny.
 7. “Regulamin”: regulamin programu #correctbrand.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Programie prowadzonym pod nazwą #correctbrand realizowanym przez Organizatora.
 2. Celem Programu jest odświeżenie, unowocześnienie kreacji wizualnej Marki uczestnika i podniesienie jego kompetencji w tym zakresie.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego określonego w niniejszym Regulaminie.
 4. Program trwa od marca 2020 roku do grudnia 2020.

 

III. Uczestnicy

Program realizowany jest na terenie całej Polski przeznaczony jest dla osób spełniających kryteria:

 1. Osoba fizyczna w wieku 25-50 lat, prowadząca własną markę, która wykonała dotychczas jakiekolwiek działania, w kierunku jej kreacji wizualnej.
 2. Uczestnikiem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnikiem Programu nie może być małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

 

IV. Zgłoszenia do programu

 1. Zgłoszenie do Programu następuje w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, udostępnionego pod adresem www.judytakowalczyk.iclouders.pl/correctbrand/.
 2. Nabory do programu będą ogłaszane na stronie www.judytakowalczyk.iclouders.pl/correctbrand/ i na profilu Facebook „Judyta Kowalczyk – Brand Maintainer”.
 3. Informacje przekazane Organizatorowi w Formularzu zgłoszeniowym, są podstawą do wstępnej formalnej i merytorycznej oceny Marki.
 4. Uczestnik może zgłosić do Programu tylko jedną Markę.
 5. Jeżeli liczba zgłoszeń do Programu na etapie rekrutacji przekroczy liczbę 30 aplikacji, Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia naboru Formularzy zgłoszeniowych. W przypadku takiego zdarzenia Organizator poinformuje o tym na swojej stronie internetowej www.judytakowalczyk.iclouders.pl/correctbrand/.
 6. Do programu zostanie wybrana jedna, najbardziej potrzebująca metamorfozy Marka.
 7. O zgłoszeniach i selekcji Organizator będzie informował na stronie https://kopiajk.iclouders.pl/correctbrand/ i na profilu Facebook „Judyta Kowalczyk – Brand Maintainer”.
 8. Organizator skontaktuje się z wybranymi Uczestnikami z informacją nt. zakwalifikowania się do programu i dalszych kroków.

 

V. Informacje

 1. Materiały przesłane przez Uczestników Organizatorowi, nie podlegają zwrotowi.
 2. Informacja o Marce i dane przesłane przez Uczestników nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyłączeniem wybranych przez Organizatora specjalistów, niezbędnych do rzetelnej oceny Marki.
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny za przekazanie, prawdziwych i aktualnych informacji w Formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzach zgłoszeniowych.

 

VI. Akceptacje

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podczas spotkań i wydarzeń związanych z Programem #correctbrand z jego udziałem, dźwięk i obraz mogą być rejestrowane (i mogą obejmować jego wizerunek i głos), a także że tak powstałe materiały audiowizualne (w których wizerunek czy głos Uczestnika nie będzie stanowił jedynie szczegółu większej całości) będą mogły być rozpowszechniane w celu promocji Organizatora, Uczestników i Projektów za jego uprzednią zgodą.
 2. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że zgłoszona przez Uczestnika Marka nie będzie zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz że nie będzie naruszać praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej).
 3. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Oświadcza, że Marka nie będzie obciążona prawami osób trzecich.

 

VII. Ocena Marki i kryteria

 1. Formalna i merytoryczna ocena Marki zgłoszonej do Programu #correctbrand jest dokonywana przez osoby wskazane przez Organizatora. Formalna ocena Marki dokonywana jest na podstawie audytu Marki, informacji dostarczonych przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym oraz opcjonalnie w oparciu o dostarczone dodatkowe informacje. Na podstawie takiej oceny zostaje ustalony zakres prac nad metamorfozą Marki.
 2. Formalna ocena opiera się na weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem, a w szczególności stwierdzeniu, że: a) W Formularzu zgłoszeniowym podano wszystkie wymagane informacje. b) Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nastąpiło w terminie wyznaczonym przez Organizatora. c) Uczestnik spełnia kryteria wymienione w Dziale III niniejszego Regulaminu – „Uczestnicy”.
 3. Merytoryczna ocena opiera się na kryteriach: a) Faktyczna ocena sytuacji wizualnej Marki (jej stan, jakość, potrzeba zmian).

 

VIII. Udział w programie

Uczestnik Programu zobowiązuje się do:

 1. Posiadania chęci i dużej motywacji do zmian wizualnych i niewizualnych swojej Marki.
 2. Stosowania się ściśle do zaleceń Specjalisty odnośnie do metamorfozy wewnętrznej i zewnętrznej Marki.
 3. Wdrożenia wszelkich elementów wizualnych i niewizualnych w życie Marki, powstałych w Programie.
 4. Wystawienia szczegółowej opinii na temat Programu i przebiegu współpracy po zakończeniu Programu.
 5. Przestrzegania Regulaminu Uczestnictwa w Programie #correctbrand oraz Kodeksu Relacji Mentoringowej.

 

VIII. Naruszenie regulaminu

 1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w stosunku do Organizatora, na zasadach ogólnych.

 

IX. Postanowienie końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i dokonywania zmian w przebiegu Programu pod względem czasowym bez konieczności podania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany zasad naboru do Programu. W szczególności zmiany takie mogą objąć Marki, które zostały zakwalifikowane w programie.
 3. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Kodeksu relacji mentoringowej przez Uczestnika.
 4. Zgłaszając się do Programu, Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i potwierdzają spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator nie pokrywa ani nie zwraca kosztów, związanych z udziałem w Programie.
 6. Wszystkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej judytakowalczyk@iclouders.pl/correctbrand, mogą też zostać udzielone drogą mailową. Zapytania należy składać na adres e-mail (judytakowalczyk@iclouders.pl).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

X. Postanowienie końcowe

 1. Organizator informuje, że administratorami wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych Uczestników Programu jest iClouders (więcej w polityce prywatności, na stronie www.iclouders.pl/polityka-prywatnosci/).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez administratorów danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej “RODO”), i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce.
 3. Dane osobowe Uczestników, będą wykorzystywane dla celów realizacji Programu, na podstawie akceptacji niniejszego regulaminu przez Uczestnika poprzez przystąpienie do Programu.
 4. Po zakończeniu Programu Organizator będzie mógł korzystać, z danych kontaktowych Uczestnika w celach kontaktowych (uzyskanie o opinii na temat Programu lub innych projektów prowadzonych przez Organizatora, a także przesłanie informacji o innych inicjatywach), przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie, to jest podstawa prawna, o której mowa w art. 6 ust. 1 a) RODO.
 5. Zgodę taką Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy przesłać informację na adres e-mail: biuro@iclouders.pl.
 6. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie wszystkich danych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu Programu przez okres 5 lat.
 7. Przetwarzane dane osobowe Uczestników obejmują dane podane przez Uczestników w Formularzu zgłoszeniowym, w tym następujące dane kontaktowe: Imię i nazwisko, Numer telefonu, Adres email oraz informacje o Marce.
 8. Dane wytworzone w procesie kwalifikacyjnym do uczestnictwa w Programie, takie jak: informacje o rezultatach rekrutacji.
 9. Dane wytworzone w stosunku do Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Programie, takie jak dane powstałe w trakcie procesu mentoringowego, np. przypisanie do Mentora, raporty itp. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. W tym celu oraz w razie jakichkolwiek innych pytań w zakresie danych osobowych Uczestnika Uczestnik powinien przesłać wiadomość do Organizatora na adres e-mail: biuro@iclouders.pl.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzu zgłoszeniowym.

 

Kodeks relacji mentoringowej

 1. Mentoring jest relacją poufną, w której obie strony zobowiązują się do działania uważnego oraz pełnego wzajemnego szacunku.
 2. Rolą Mentora jest odpowiadanie na potrzeby rozwojowe Marki Mentee, a nie narzucanie własnych oczekiwań.
 3. Zarówno Mentor i Mentee szanują swój czas i inne obowiązki. Mentor i Mentee szanują również czas i wkład osób trzecich, w tym osób koordynujących projekt #correctbrand.
 4. Mentee podejmuje aktywną rolę w relacji mentoringowej, a Mentor go do tego zachęca.
 5. Zarówno Mentor, jak i Mentee może zakończyć relację, jeśli z jakichś przyczyn nie jest efektywna. Powinni jednak podać argument zakończenia relacji i przedyskutować razem tę decyzję.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących relacji mentoringowej lub kwestii organizacyjnych programu uczestnik będzie kontaktować się z organizatorem.
 7. Mentee nie jest zobowiązany stosować się do rad Mentora. Podopieczny jednak rozważa udzielone rady i feedback w sposób tak otwarty, jak to możliwe.
 8. Mentor nie wchodzi w obszary, które Mentee utrzymuje jako osobiste, chyba że podopieczny zechce się nimi podzielić z Mentorem.
 9. Mentor i Mentee są otwarci i prawdomówni względem siebie, w relacji mentoringowej oraz otwarcie rozmawiają o tym, w jaki sposób może być ona bardziej efektywna.
 10. Mentor i Mentee dzielą odpowiedzialność za zakończenie relacji mentoringowej po zakończeniu Programu, aby zapobiec stworzeniu wzajemnej zależności poza ramami programowymi.